Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos veikla nuo 2005 metų

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija įkurta 2005 metų rugsėjo mėnesį. Asociacija jungia Lietuvos pilių ir dvarų valdytojus bei kitus asmenis, besirūpinančius šių objektų išsaugojimu ir puoselėjimu. Tai žmonių turinčių atsakingą požiūrį į paveldą organizacija.

Kultūriniai –edukaciniai projektai:

 

2005 metai
Surengta konferencija “Kultūra dvaruose šiandien“ Žemaitkiemio dvare pristatytos Lietuvos dvaruose vykdomos iniciatyvos, aptartos asociacijos bendros veiklos galimybės
Nuo 2006 metų kasmet vykdomas projektas „Dvarai šiuolaikinėje visuomenėje“. Tai savaitgalio konferencijos, su ekskursijomis po Lietuvos kultūros paveldo objektus, kurių metu aptariami teminiai klausimai. Kiekvienais metais skiriama nauja tema.
2006 m. tema "Dvarų atstatymo rėmimas, finansavimo šaltiniai" Biržų pilyje-tvirtovėje. Konferencijoje dalyvavo LR Ūkio ministerijos darbo grupės veiksmų programoms rengti turizmo pogrupis. Pristatyta Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija.
2007 m. tema: “Istorinių parkų ir želdynų atkūrimas bei priežiūra“ Užutrakio dvare
Aptartos istorinių parkų atkūrimo, priežiūros temos aplankyti Užutrakio, Trakų Vokės, Lentvario parkai.
2008 m. tema: “Dvarų kompleksų restauravimo ypatumai“ Jakiškių dvare. Gvildentos dvarų pastarų atkūrimo, restauravimo, pritaikymo temos. Aplankyti Joniškio krašto ir Latvijos pasienio dvarai.
2008 m. taip pat vykdytas kultūrinis projektas “Mūzos grįžta į dvarus” Bikuškio dvare. Projekto metu pasidalinta gerąja plenerų ir kitų kultūrinių renginių organizavimo patirtimi dvaruose.
2009-2010 m. įvykdyti du tarptautiniai projektai:
Kokybiškos istorinių parkų priežiūros skatinimas Lietuvoje ir Vokietijoje remiantis gerąja Vokietijos parkų tinklo “Gartenträume” ir LPDA patirtimi
2009 m. gegužės mėn. įvyko bendrai su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija surengtas seminaras istorinių parkų priežiūros tematika bei “Floros diena” Užutrakyje. Tais pat metais kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvoje ir Vokietijoje dalyvavo 15 istorinių parkų valdytojų ir parkų priežiūros specialistų Dalyvavusiems suteiktas sertifikatas.
2010 03 18-21 įvyko tarptautinis darbinis seminaras Vokietijos sachsen Anhalt istorinių parkų tinkle “Gartentraume”.
Lietuvos pilių ir dvarų asociacija parengė įvadinį pranešimą prieš mokomąjį kursą Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės istorinių parkų sodininkams ir besistažuojantiems Lietuvoje. Pranešimo tema : “Pflegesituation in litauischen historischen Parks und Gärten” Pranešimas buvo išspausdintas projekto metu išleistose Istorinių parkų ir sodų priežiūros gairėse “Leitfaden zur Pflege Historischer Gärten und Parkanlagen”
2010 04 25 – 05 23 surengti teoriniai – praktiniai seminarai Vokietijos ir Lietuvos istorinių parkų valdtytojams ir sodininkams Lietuvos istoriniuose parkuose Be specialių ekskursinių ir supažindinamųjų programų sodininkams iš Vokietijos įvyko šie bendri praktiniai užsiėmimai su Lietuvos sodininkais, dirbančiais istoriniuose parkuose bei parkų valdytojais.
2010 04 28 Palangos botanikos parkas. “Teorija ir praktiniai darbas rožyne”.
2010 04 29 Kretingos dvaro oranžerija “Teorija ir praktiniai darbai oranžerijoje. Oranžerijos augalų valymo ir persodinimo darbai.”
2010 05 03-04 Mažučių japoniškas sodas Teorija ir praktiniai darbai. „Magnolijų sodinimas“
2010 05 12 Raudondvario (Kauno raj. )dvaro parkas. „Arboristika istoriniuose parkuose. Praktinis medžių genėjimo seminaras.“
2010 05 18-19 Burbiškio (Anykščių) dvaro parkas. “Praktiniai sezoniniai darbai parke”
Praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo ir buvo apmokyti 23 Lietuvos ir Vokietijos istorinių parkų sodininkai bei parkų valdytojai.
2010 08 19-21 Įvyko tarptautinio bendradarbiavimo baigiamasis koliokviumas “Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas sodininkams ir susijusių specialybių atstovams Istorinių parkų priežiūros kryptis. Europos kontekstas” (Vokietija, Ašerslebenas)
Koliokviume dalyvavo ir pranešimus skaitė :
Lietuvos Žemės ūkio viceministras E. Raugalas
Valstybinės Kultūros paveldo komisijos pirmininkė G.Drėmaitė
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Kęstutis Mozeris
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdomoji direktorė Lina Blažytė
Lietuvos Kraštovaizdžio architektų sąjungos prezidentė Vaiva Deveikienė
2010 09 19 Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos ir Nacionaline regioninių sodų iniciatyvų asociacija “Vokietijos sodų tinklas”.
2009-2010 įvykdytas tarptautinis Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ remtas paprojektis „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų monitoringo diegimas“. Pilotinio projekto metu buvo surengti tarptautniai mokymai ir praktiniai užsiėmimai ne tik asociacijos nariams, bet ir jauniems paveldosaugos specialistams, kurie mokėsi pastatų ir istorinių želdynų monitoringo. Parengė pilotinę metodiką, kurioje pateikė nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išeitinių duomenų surinkmo ir pasiruošimo stebėsenai rekomendacijas, suformulavo principus, kuriais remiantis vertinama dvaro sodybos ansamblio būklė ir kitimas, Projekto metu įsigyta įranga, monitoringo vykdymui. Projekto metu išaiškėjo kokia plati ir imli laikui ši paveldosaugos sritis, todėl šis projektas šiuo metu prašosi tęstinumo.
2010 metais surengti du dideli renginiai turizmui dvaruose skatinti
2010 05 22-06 06 “Istorinių parkų dienos Lietuvos dvaruose”. Tai tris savaitgalius vykusių renginių ciklas populiarinantis istorinių parkų lankymą Lietuvoje.
Tarptautinio bendradarbiavimo su Vokietija metu, LPDA pasiūlyta kartu su Vokietija vykdyti istorinių parkų maršrutų projektą “Grand Tour”.
Asociacija inicijavo 15-os dvarų užsiimančiu turizmo veiklomis pristatymą verslo misijos„BUY LITHUANIA 2010“ metu Vidiškių dvare. Ignalinos raj. Misijoje dalyvo išvykstamojo turizmo organizatoriai iš Austrijos, Azerbaidžano, Danijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos ir Vokietijos.
2011 metai Buvo vykdyti projektai „Skirtingų kultūrų susitikimas dvaruose“ ir „Mūsų paveldas“ savaitraštyje „Gimtasis kraštas“. Asociacija tapo Lietuvos Kaimo Tinklo nare. Vykdė du projektus: „Kaimo bendruomenių įtraukties į paveldosauginės žemdirbystės ir senųjų dvarviečių atgaivinimo veiklas plėtra per inovatyvių ūkininkavimo principų ir praktikos sklaidą“ ir „Ūkininkavimo paveldo atkūrimas ir skatinimas Lietuvos – Lenkijos kaimo regionų bendruomenėse per gerosios žemdirbiškos patirties sklaidą“

 

2012 metai Vykdomi projektai: „Kaimo bendruomenių verslumo tradicijų atgaivinimas ir amatininkystės skatinimas“, AGORA 2.0 („Baltijos jūros identiteto stiprinimas“).

Vyko pažintinės kelionės į kitas šalis
2006 Kaliningrado sritis. Tema: „Istorinių paminklų – dvarų ir pilių pritaikymas turizmo reikmėms“.
2007 Vokietija. Tema: “Istoriniai parkų tinklai Vokietijoje”.
2008 Baltarusija. Tema “Išlikęs Lietuvos dvarų palikimas Baltarusijoje”.
2009 Latvija. Tema “Restauruojami ir pritaikomi naujoms paskirtims dvarai”.
2011 Lenkija Tema „Kultūros paveldo kompleksų revitalizacija, restauracija, atkūrimas ir pritaikymas bendruomenių tradicijų puoselėjimui“.
2012 Baltarusija Tema “Lietuvos dvarų palikimas Baltarusijoje”.

 

facebook.gif